معرفی بورس های تحصیلی در این سایت بورس های خارجی و بین المللی که توسط دانشجویان ممتاز کشور عزیزمان قابل استفاده هستند، به تفصیل معرفی می گردند. برای این سایت از هیچ منبع فارسی استفاده نگردیده و مطالب آن، تماماً بر مبنای ترجمه متون انگلیسی تهیه می گردد. از این رو خواهشمند است در صورت برداشت و ذکر مطالب این سایت، به منبع اشاره فرمایید. http://www.fundsforstudy.ir 2020-01-29T12:06:10+01:00 text/html 2020-01-29T08:30:00+01:00 www.fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «دانشگاه Marquette» آمریکا http://www.fundsforstudy.ir/post/248 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «دانشگاه Marquette» آمریکا</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/228/FFS-228-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> رشته‌های تحصیلی ارائه‌شده توسط دانشگاه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه Marquette</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> آمریکا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/228/FFS-228-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- معافیت از پرداخت شهریه تحصیلی</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> یک سال (قابل تمدید تا پایان دوره تحصیلی) </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://admissions.marquette.edu/register/global-scholar" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 1 مارس 2020 (11 اسفند 1398)</font></p><font size="3"> </font></div><div align="justify"><a href=" https://www.marquette.edu/explore/scholarships-global-scholar.php " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href="https://admissions.marquette.edu/register/global-scholar" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><a href="https://fidibo.com/book/82599-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Book_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><a href="http://fundsforstudy.ir/extrapage/consulting" target="" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Const_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a> text/html 2020-01-27T08:30:00+01:00 www.fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «دانشگاه بولونیا» ایتالیا http://www.fundsforstudy.ir/post/247 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «دانشگاه بولونیا» ایتالیا</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/227/FFS-227-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> رشته‌های تحصیلی ارائه‌شده توسط دانشگاه</font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">سطح تحصیلی بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- مدرک دوره اول (180 واحد) </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- مدرک دوره دوم (120 واحد)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- مدرک دوره منفرد (300 تا 360 واحد)</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه بولونیا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> ایتالیا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/227/FFS-227-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- معافیت از پرداخت شهرهی تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه زندگی: 11,000 یورو</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> یک سال</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://studenti.unibo.it/sol/welcome.htm" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">آخرین مهلت درخواست: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- 31 مارس 2020 (12 فروردین 1399) برای دارندگان مدرک GRE</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- 30 آوریل 2020 (11 اردیبهشت 1399) برای دارندگان مدرک SAT</font></p><font size="3"> </font></blockquote></div><div align="justify"><a href=" https://www.unibo.it/en/services-and-opportunities/study-grants-and-subsidies/exemptions-and-incentives/unibo-actions-1-2-study-grants-and-tuition-fee-waivers-for-international-students/Unibo-actions-1-and--2-study-grants-and-tuition-fee-waivers-for-international-students " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href="https://studenti.unibo.it/sol/welcome.htm" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><a href="https://fidibo.com/book/82599-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Book_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><a href="http://fundsforstudy.ir/extrapage/consulting" target="" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Const_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a> text/html 2020-01-25T08:30:00+01:00 www.fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی پژوهانه بنیاد بین المللی ماتسومائی (MIF) ژاپن http://www.fundsforstudy.ir/post/246 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">پژوهانه بنیاد بین‌المللی ماتسومائی (MIF) ژاپن</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/226/FFS-226-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> علوم طبیعی، مهندسی، پزشکی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> بنیاد بین المللی ماتسومائی (MIF)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> ژاپن</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/226/FFS-226-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک‌هزینه زندگی و پژوهش: ماهانه 220,000 ین ژاپن</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- بیمه درمانی و حوادث</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- بلیت رفت و برگشت هواپیما</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه استقرار اولیه: 120,000 ین ژاپن</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> شش ماه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «پست»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 30 ژوئن 2020 (10 تیر 1399)</font></p></div><div align="justify"><a href=" http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><a href="https://fidibo.com/book/82599-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Book_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><a href="http://fundsforstudy.ir/extrapage/consulting" target="" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Const_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a> text/html 2020-01-22T08:30:00+01:00 www.fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «Yousef Jameel» دانشگاه آمریکایی قاهره http://www.fundsforstudy.ir/post/245 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «Yousef Jameel» دانشگاه آمریکایی قاهره</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/225/FFS-225-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> علوم کاربردی، مهندسی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه آمریکایی قاهره (AUC)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> مصر</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/225/FFS-225-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک‌هزینه شهره تحصیلی برای 9 واحد در هر ترم</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه زندگی ماهانه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- برخورداری رایگان از تسهیلات و خدمات دانشجویی</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> سه سال</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://www.applyweb.com/auc/index.ftl" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 15 آوریل 2020 (27 فروردین 1399)</font></p></div><div align="justify"><a href=" https://www.aucegypt.edu/admissions/fellowships/listings/yousef-jameel-phd " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href="https://www.applyweb.com/auc/index.ftl" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><a href="https://fidibo.com/book/82599-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Book_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><a href="http://fundsforstudy.ir/extrapage/consulting" target="" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Const_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a> text/html 2020-01-20T08:30:00+01:00 www.fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلات تکمیلی دانشگاه آدلاید استرالیا http://www.fundsforstudy.ir/post/244 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلات تکمیلی دانشگاه آدلاید استرالیا</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/224/FFS-224-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> زمینه‌های علمی و تحصیلی ارائه‌شده توسط دانشگاه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس، دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه آدلاید</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> استرالیا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/224/FFS-224-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- معافیت از پرداخت شهریه تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه زندگی: سالانه 28,092 دلار استرالیا</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font color="#000099"><b><font size="4">مدت‌زمان پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- فوق لیسانس: دو سال</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- دکترا: سه سال</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://international-hdr.adelaide.edu.au/login" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>» همزمان به درخواست پذیرش تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 15 می 2020 (26 اردیبهشت 1399)</font></p></div><div align="justify"><a href=" https://scholarships.adelaide.edu.au/Scholarships/postgraduate-research/all-faculties/adelaide-graduate-research-scholarships " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" https://scholarships.adelaide.edu.au/Scholarships/postgraduate-research/all-faculties/adelaide-graduate-research-scholarships " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><a href="https://fidibo.com/book/82599-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Book_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><a href="http://fundsforstudy.ir/extrapage/consulting" target="" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Const_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a> text/html 2020-01-18T08:30:00+01:00 www.fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «Darmasiswa» دولت اندونزی http://www.fundsforstudy.ir/post/243 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «Darmasiswa» دولت اندونزی</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/223/FFS-223-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> زمینه‌های علمی ارائه‌شده توسط 54 موسسه آموزش عالی منتخب اندونزی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> دوره‌های تحصیلی کوتاه‌مدت </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دولت اندونزی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> اندونزی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/223/FFS-223-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک‌هزینه زندگی: ماهانه بین 2,550,000 تا 2,950,000 روپیه اندونزی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- خوابگاه و حمل و نقل رایگان در دوره آشنایی اولیه با دانشگاه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه استقرار اولیه</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> یک سال</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://apply.darmasiswa.kemdikbud.go.id/login" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 13 مارس 2020 (23 اسفند 1398)</font></p></div><div align="justify"><a href=" https://apply.darmasiswa.kemdikbud.go.id/ " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" https://apply.darmasiswa.kemdikbud.go.id/ " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><a href="https://fidibo.com/book/82599-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Book_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><a href="http://fundsforstudy.ir/extrapage/consulting" target="" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Const_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a> text/html 2020-01-15T08:30:00+01:00 www.fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «دانشگاه CQUPT» چین http://www.fundsforstudy.ir/post/241 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «دانشگاه CQUPT» چین</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/222/FFS-222-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> رشته‌های تحصیلی ارائه‌شده توسط دانشگاه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> لیسانس، فوق لیسانس، دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> شهرداری شهر Chongqing چین</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> چین</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/222/FFS-222-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک‌هزینه سالانه:</font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- لیسانس: 25,000 یوان چین</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- فوق لیسانس: 30,000 یوان چین</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- دکترا: 35,000 یوان چین</font></p></blockquote><font size="3"> </font></blockquote><p><font color="#000099"><b><font size="4">مدت‌زمان پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- لیسانس: 4 سال</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- فوق لیسانس و دکترا: 3 سال</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «پست»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 15 آوریل 2020 (27 فروردین 1399)</font></p></div><div align="justify"><a href=" http://english.cqupt.edu.cn/International_Student/Scholarship/Chongqing_Municipal_Government_Scholarship.htm " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" http://english.cqupt.edu.cn/International_Student/Scholarship/Chongqing_Municipal_Government_Scholarship.htm " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><a href="https://fidibo.com/book/82599-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Book_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><a href="http://fundsforstudy.ir/extrapage/consulting" target="" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Const_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a> text/html 2020-01-13T08:30:00+01:00 www.fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی دانشگاه ویکتوریای ولینگتون نیوزیلند http://www.fundsforstudy.ir/post/240 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی دانشگاه ویکتوریای ولینگتون نیوزیلند</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/221/FFS-221-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> زمینه‌های علمی پژوهشی ارائه‌شده توسط دانشگاه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه ویکتوریای ولینگتون</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> نیوزیلند</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/221/FFS-221-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- شهریه کامل تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه زندگی: سالانه 23,500 دلار نیوزیلند</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> طول معمول دوره تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «سیستم آنلاین»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 1 مارس 2020 (11 اسفند 1398)</font></p></div><div align="justify"><a href=" https://www.wgtn.ac.nz/fgr/prospective-phds/fees/victoria-doctoral-scholarships " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" https://www.wgtn.ac.nz/fgr/prospective-phds/fees/victoria-doctoral-scholarships " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><a href="https://fidibo.com/book/82599-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Book_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><a href="http://fundsforstudy.ir/extrapage/consulting" target="" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Const_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a> text/html 2020-01-11T08:30:00+01:00 www.fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی Top-up دانشگاه گنت بلژیک http://www.fundsforstudy.ir/post/239 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی Top-up دانشگاه گنت بلژیک</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/220/FFS-220-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> رشته های تحصیلی منتخب ارائه‌شده توسط دانشگاه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه گنت</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> بلژیک</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> ایران و سایر کشورهای لیست OESO-DAC</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/220/FFS-220-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک‌هزینه زندگی: ماهانه 1000 یورو</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- بیمه درمانی و مسئولیت</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> طول معمول دوره تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «سیستم آنلاین» همزمان با درخواست پذیرش</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 1 مارس 2020 (11 اسفند 1398)</font></p></div><div align="justify"><a href=" https://www.ugent.be/en/research/funding/devcoop/grants-scholarships/top-up-grants/overview.htm " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" https://www.ugent.be/en/research/funding/devcoop/grants-scholarships/top-up-grants/overview.htm " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><a href="https://fidibo.com/book/82599-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Book_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><a href="http://fundsforstudy.ir/extrapage/consulting" target="" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Const_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a> text/html 2020-01-08T08:30:00+01:00 www.fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی دانشگاه «USTC» چین http://www.fundsforstudy.ir/post/238 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی دانشگاه «USTC» چین</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/219/FFS-219-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> رشته‌های تحصیلی ارائه‌شده توسط دانشگاه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> لیسانس، فوق لیسانس، دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه علم و فناوری چین (USTC)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> چین</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/219/FFS-219-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- معافیت از پرداخت شهریه تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- خوابگاه رایگان یا کمک‌هزینه اسکان</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه زندگی ماهانه: </font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">لیسانس: 500 یوان چین</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">فوق لیسانس: 700 یوان چین</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">دکترا: 1000 یوان چین</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3">- بیمه درمانی جامع</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font color="#000099"><b><font size="4">مدت‌زمان پوشش بورس:</font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- لیسانس: 4 سال</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- فوق لیسانس: 2 تا 3 سال</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- دکترا: 3 تا 4 سال</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="http://isa.ustc.edu.cn/xs/login_scho.asp?exit=Y" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 31 مارس 2020 (12 فروردین 1399)</font></p><font size="3"> </font></div><div align="justify"><a href=" http://isa.ustc.edu.cn/xs/disp.asp?menu1=01&amp;menu2=03&amp;ucode=101 " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" http://isa.ustc.edu.cn/xs/disp.asp?menu1=01&amp;menu2=03&amp;ucode=101 " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><a href="https://fidibo.com/book/82599-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Book_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><a href="http://fundsforstudy.ir/extrapage/consulting" target="" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Const_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a> text/html 2020-01-06T08:30:00+01:00 www.fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی پژوهانه بین المللی «JAUW» ژاپن (ویژه زنان) http://www.fundsforstudy.ir/post/237 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">پژوهانه بین‌المللی «JAUW» ژاپن (ویژه زنان)</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/218/FFS-218-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> بدون محدودیت</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> پژوهش کوتاه‌مدت</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> انجمن زنان دانشگاهی ژاپن (JAUW)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل پژوهش:</b></font> ژاپن</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/218/FFS-218-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک‌هزینه سفر و زندگی: 500 هزار تا یک میلیون ین ژاپن</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> 4 تا 6 ماه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «ایمیل + پست»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 31 مارس 2020 (12 فروردین 1399)</font></p></div><div align="justify"><a href=" http://www.jauw.org/english/fellowship.html " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" http://www.jauw.org/english/fellowship.html " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><a href="https://fidibo.com/book/82599-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Book_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><a href="http://fundsforstudy.ir/extrapage/consulting" target="" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Const_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a> text/html 2020-01-04T08:30:00+01:00 www.fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی دولت پادشاهی برونئی دارالسلام http://www.fundsforstudy.ir/post/236 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی دولت پادشاهی برونئی دارالسلام</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/217/FFS-217-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> رشته‌های ارائه‌شده توسط چهار دانشگاه کشور</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> لیسانس، فوق لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دولت پادشاهی برونئی دارالسلام</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> برونئی دارالسلام</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/217/FFS-217-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- معافیت از پرداخت شهریه تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- معافیت از پرداخت هزینه های ثبت نام و آزمون </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه بلیت هواپیما از/به کشور مبدا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه زندگی: ماهانه 500 دلار برونئی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه تغذیه: ماهانه 150 دلار برونئی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه خرید کتاب: سالانه 600 دلار برونئی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- خوابگاه مجانی (فقط در در دانشگاه پلی‌تکنیک)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه حمل و نقل اثاثیه (در انتهای دوره): 500 دلار برونئی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- بیمه درمانی</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> طول معمول دوره تحصیل</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «ایمیل»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 14 فوریه 2020 (25 بهمن 1398)</font></p></div><div align="justify"><a href=" http://mfa.gov.bn/Pages/BDGS.aspx " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" http://mfa.gov.bn/Pages/BDGS.aspx " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><a href="https://fidibo.com/book/82599-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Book_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><a href="http://fundsforstudy.ir/extrapage/consulting" target="" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Const_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a> text/html 2020-01-01T08:30:00+01:00 www.fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «VCPS» دانشگاه RMIT استرالیا http://www.fundsforstudy.ir/post/235 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «VCPS» دانشگاه RMIT استرالیا</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/216/FFS-216-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> رشته‌های تحصیلی ارائه‌شده توسط دانشگاه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> معاونت دانشگاه RMIT</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> استرالیا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/216/FFS-216-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- شهریه کامل تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه زندگی: سالانه حدود 42,000 دلار استرالیا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه پژوهش: 5000 دلار استرالیا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه انتشار نتایج تحقیقاتی: 10,000 دلار استرالیا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه استقرار اولیه: تا 1540 دلار استرالیا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- بیمه کامل درمان و حوادث</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> 3 سال (قابل تمدید تا شش ماه اضافه)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «سیستم آنلاین»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 29 فوریه 2020 (10 اسفند 1398)</font></p></div><div align="justify"><a href=" https://www.rmit.edu.au/study-with-us/international-students/apply-to-rmit-international-students/fees-and-scholarships/scholarships/vice-chancellors-phd-scholarship " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" https://www.rmit.edu.au/study-with-us/international-students/apply-to-rmit-international-students/fees-and-scholarships/scholarships/vice-chancellors-phd-scholarship " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><a href="https://fidibo.com/book/82599-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Book_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><a href="http://fundsforstudy.ir/extrapage/consulting" target="" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Const_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a> text/html 2019-12-30T08:30:00+01:00 www.fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «دانشگاه BINUS» اندونزی http://www.fundsforstudy.ir/post/234 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «دانشگاه BINUS» اندونزی</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/215/FFS-215-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> رشته‌های تحصیلی ارائه‌شده توسط دانشگاه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه BINUS</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> اندونزی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/215/FFS-215-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- معافیت از پرداخت شهریه تحصیلی</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> طول معمول دوره تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="http://binus.edu/admissions/" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 20 آوریل 2020 (1 اردیبهشت 1399)</font></p><font size="3"> </font></div><div align="justify"><a href=" http://international.binus.ac.id/fees-scholarship/ " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" http://international.binus.ac.id/fees-scholarship/ " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><a href="https://fidibo.com/book/82599-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Book_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><a href="http://fundsforstudy.ir/extrapage/consulting" target="" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Const_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a> text/html 2019-12-28T08:30:00+01:00 www.fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «دانشگاه مالاردالن» سوئد http://www.fundsforstudy.ir/post/233 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «دانشگاه مالاردالن» سوئد</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/214/FFS-214-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> رشته‌های تحصیلی ارائه‌شده توسط دانشگاه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه مالاردالن</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> سوئد</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه (به جز 12 کشور دارای قرارداد همکاری توسعه‌ای بلندمدت با سوئد)</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/214/FFS-214-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- معافیت از پرداخت شهریه تحصیلی</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> طول معمول دوره تحصیل</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «سیستم آنلاین»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 3 فوریه 2020 (14 بهمن 1398)</font></p></div><div align="justify"><a href=" https://www.mdh.se/international/application-and-admission/malardalen-university-scholarship-programme " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" https://www.mdh.se/international/application-and-admission/malardalen-university-scholarship-programme " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><a href="https://fidibo.com/book/82599-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Book_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><a href="http://fundsforstudy.ir/extrapage/consulting" target="" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Const_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a>