معرفی بورس های تحصیلی در این سایت بورس های خارجی و بین المللی که توسط دانشجویان ممتاز کشور عزیزمان قابل استفاده هستند، به تفصیل معرفی می گردند. برای این سایت از هیچ منبع فارسی استفاده نگردیده و مطالب آن، تماماً بر مبنای ترجمه متون انگلیسی تهیه می گردد. از این رو خواهشمند است در صورت برداشت و ذکر مطالب این سایت، به منبع اشاره فرمایید. http://fundsforstudy.mihanblog.com 2019-12-04T05:29:41+01:00 text/html 2019-11-20T05:00:00+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «دانشگاه تورنتو» کانادا http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/222 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «دانشگاه تورنتو» کانادا</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/204/FFS-204-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> علوم مهندسی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه تورنتو</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> کانادا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/204/FFS-204-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک‌هزینه تحصیلی: 7500 دلار کانادا</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «سیستم آنلاین»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 15 ژانویه 2020 (25 دی 1398)</font></p></div><div align="justify"><a href=" https://future.utoronto.ca/scholarships/university-of-toronto-scholars-program/ " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" https://future.utoronto.ca/scholarships/university-of-toronto-scholars-program/ " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-11-18T05:00:00+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «SISGP» سوئد http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/221 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «SISGP» سوئد</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/203/FFS-203-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> رشته‌های ارائه‌شده توسط دانشگاه‌های منتخب</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> Swedish Institute Scholarships for Global Professionals (SISGP)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> سوئد</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> ایران و تعدادی از سایر کشورها</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/203/FFS-203-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- شهریه کامل تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه زندگی: ماهانه 10,000 کرون سوئد</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه سفر: 15,000 کرون سوئد</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- بیمه درمان و حوادث</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> 1 تا 2 سال</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «سیستم آنلاین»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 15 ژانویه 2020 (25 دی 1398)</font></p></div><div align="justify"><a href=" https://si.se/en/apply/scholarships/swedish-institute-scholarships-for-global-professionals/#whats-included " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" https://si.se/en/apply/scholarships/swedish-institute-scholarships-for-global-professionals/#whats-included " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-11-16T05:00:00+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «آکادمی ژنو» سوئیس http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/220 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «آکادمی ژنو» سوئیس</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/202/FFS-202-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> حقوق، حقوق بشر، حقوق بین‌الملل</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> آکادمی ژنو</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> سوئیس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> کشورهای غیر غربی</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/202/FFS-202-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font size="4" color="#000099"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- شهریه تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه زندگی (صرفا برای افرادی که برنده بورس کامل شوند)</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> 10 ماه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «سیستم آنلاین»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 28 فوریه 2020 (9 اسفند 1398)</font></p></div><div align="justify"><a href=" https://www.geneva-academy.ch/masters/study-with-us/scholarships " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" https://www.geneva-academy.ch/masters/study-with-us/scholarships " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-11-13T05:00:00+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی موسسه «MBI» دانشگاه ملی سنگاپور http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/217 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی موسسه «MBI» دانشگاه ملی سنگاپور</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/201/FFS-201-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> مکانوبیولوژی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> موسسه «MBI» دانشگاه ملی سنگاپور</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> سنگاپور</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/201/FFS-201-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font size="4" color="#000099"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- پوشش کامل شهریه تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه زندگی: ماهانه 3000 دلار سنگاپور</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه خرید لپ تاپ، کتاب و موارد مشابه: 3500 دلار سنگاپور</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه استقرار اولیه: 1000 دلار سنگاپور</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه سفر: 750 دلار سنگاپور</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> تا 5 سال</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://inetapps.nus.edu.sg/GDA2/Home.aspx?ReturnUrl=%2fGDA2%2fStaff.aspx" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 15 ژانویه 2020 (25 دی 1398)</font></p></div><div align="justify"><a href=" https://mbi.nus.edu.sg/education/graduate-program/ " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href="https://inetapps.nus.edu.sg/GDA2/Home.aspx?ReturnUrl=%2fGDA2%2fStaff.aspx" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-11-11T05:00:00+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی پژوهانه فوق دکترای «کالج New Europe» رومانی http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/216 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">پژوهانه فوق دکترای «کالج New Europe» رومانی</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/200/FFS-200-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> علوم انسانی، علوم اجتماعی، حقوق، اقتصاد</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی پژوهانه:</b></font> فوق دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده پژوهانه:</b></font> انستیتوی مطالعات پیشرفته کالج New Europe (NEC)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل پژوهش:</b></font> رومانی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/200/FFS-200-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک‌هزینه زندگی: ماهانه 750 یورو</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- اسکان رایگان</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه سفر</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- تسهیلات پژوهشی</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> 10 ماه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «ایمیل»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 6 دسامبر 2019 (15 آذر 1398)</font></p></div><div align="justify"><a href=" http://www.nec.ro/fellowships/nec-international/call-for-applications " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" http://www.nec.ro/fellowships/nec-international/call-for-applications " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div><br> text/html 2019-11-09T05:00:00+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی مدرسه تجارت «دانشگاه دورهام» انگلستان http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/215 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی مدرسه تجارت «دانشگاه دورهام» انگلستان</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/199/FFS-199-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> رشته های مرتبط با کسب و کار و تجارت</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه دورهام</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> انگلستان</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/199/FFS-199-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- پوشش کامل شهریه تحصیلی</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> مدت‌زمان معمول دوره تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «سیستم آنلاین»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 1 دسامبر 2019 (10 آذر 1398)</font></p></div><div align="justify"><a href=" https://www.dur.ac.uk/business/programmes/phd/scholarships/ " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" https://www.dur.ac.uk/business/programmes/phd/scholarships/ " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-11-05T05:00:00+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «UTS» دانشگاه Twente هلند http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/214 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «UTS» دانشگاه Twente هلند</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/198/FFS-198-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> مختلف</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه Twente</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> هلند</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/198/FFS-198-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک‌هزینه تحصیلی: بین 3000 تا 25,000 یورو</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> یک سال</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «سیستم آنلاین»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 1 فوریه 2020 (12 بهمن 1398)</font></p><font size="3"> </font></div><div align="justify"><a href=" https://www.utwente.nl/en/education/scholarship-finder/university-of-twente-scholarship/#how-to-apply " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" https://www.utwente.nl/en/education/scholarship-finder/university-of-twente-scholarship/#how-to-apply " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-10-30T05:00:00+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «DStip» در «دانشگاه اشتوتگارت» آلمان http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/213 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «DStip» در «دانشگاه اشتوتگارت» آلمان</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/197/FFS-197-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> رشته‌های تحصیلی ارائه‌شده توسط دانشگاه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> لیسانس، فوق لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> بورس آلمان (Deutschlandstipendium)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> آلمان</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/197/FFS-197-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک‌هزینه زندگی: ماهانه 300 یورو</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> طول معمول مدت تحصیل</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «ارسال پستی»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 23 ژانویه 2020 (3 بهمن 1398)</font></p></div><div align="justify"><a href=" https://www.student.uni-stuttgart.de/en/financing/deutschlandstipendium/application/index.html " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" https://www.student.uni-stuttgart.de/en/financing/deutschlandstipendium/application/index.html " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-10-28T05:00:00+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «NGSS» دانشگاه ملی سنگاپور http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/212 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «NGSS» دانشگاه ملی سنگاپور</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/196/FFS-196-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> علوم و مهندسی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه ملی سنگاپور (NUS) </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> سنگاپور</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/196/FFS-196-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک‌هزینه زندگی: ماهانه 3000 دلار سنگاپور</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- شهریه کامل تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه خرید کامپیوتر</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه خرید کتاب</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه شرکت در کنفرانس</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> 4 سال</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://inetapps.nus.edu.sg/GDA2/Home.aspx" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 15 دسامبر 2019 (24 آذر 1398)</font></p><font size="3"> </font></div><div align="justify"><a href=" http://www.nus.edu.sg/ngs/NGSS.html " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href="https://inetapps.nus.edu.sg/GDA2/Home.aspx" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-10-26T05:00:00+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «Avancez» دانشگاه چالمرز سوئد http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/211 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «Avancez» دانشگاه چالمرز سوئد</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/195/FFS-195-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> رشته‌های تحصیلی ارائه‌شده توسط دانشگاه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه صنعتی چالمرز سوئد</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> سوئد </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه به جز کشورهای عضو اتحادیه یا ناحیه اقتصادی اروپا</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/195/FFS-195-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- تخفیف 75 تا 85 درصدی در شهریه تحصیلی</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> دو سال</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «سیستم آنلاین»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 15 ژانویه 2020 (25 دی 1398)</font></p></div><div align="justify"><a href=" https://www.chalmers.se/en/education/fees-finance/Pages/Avancez-Scholarships.aspx " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" https://www.chalmers.se/en/education/fees-finance/Pages/Avancez-Scholarships.aspx " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-10-23T05:00:00+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «دانشگاه ADA» جمهوری آذربایجان http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/210 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «دانشگاه ADA» جمهوری آذربایجان</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/194/FFS-194-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> رشته‌های تحصیلی ارائه‌شده توسط دانشگاه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه ADA</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> آذربایجان</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/194/FFS-194-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- 50 تا 100 درصد معافیت از پرداخت شهریه تحصیلی</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> طول معمول دوره تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «سیستم آنلاین» و همزمان با اقدام برای پذیرش تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 5 آوریل 2020 (17 فروردین 1399)</font></p></div><div align="justify"><a href=" https://www.ada.edu.az/en/admissions/financial-aid " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" https://www.ada.edu.az/en/admissions/financial-aid " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-10-21T05:00:00+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس فوق دکترای «دانشگاه کالیفرنیا برکلی» آمریکا http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/209 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس فوق دکترای «دانشگاه کالیفرنیا برکلی» آمریکا</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/193/FFS-193-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> روان‌شناسی حرفه‌ای</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه کالیفرنیا برکلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل اجرای دوره:</b></font> آمریکا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/193/FFS-193-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- برخورداری از حقوق سالیانه: 49,633 دلار آمریکا </font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «سیستم آنلاین»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 3 ژانویه 2020 (13 دی 1398)</font></p></div><div align="justify"><a href=" https://uhs.berkeley.edu/counseling/about/training-programs/postdoctoral-fellowship-health-service-psychology " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" https://uhs.berkeley.edu/counseling/about/training-programs/postdoctoral-fellowship-health-service-psychology " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-10-19T05:00:00+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «MEXT» در دانشگاه آسیاپاسیفیک ژاپن http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/208 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «MEXT» در دانشگاه آسیاپاسیفیک ژاپن</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/192/FFS-192-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> رشته‌های تحصیلی ارائه‌شده توسط دانشگاه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس، دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علوم و تحقیقات ژاپن (MEXT)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> دانشگاه آسیاپاسیفیک ژاپن</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه کشورهایی که با ژاپن دارای رابطه دیپلماتیک هستند</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/192/FFS-192-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- پوشش کامل شهریه تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه زندگی: ماهانه 144,000 ین ژاپن</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه سفر از/به کشور متقاضی</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> طول معمول دوره تحصیل</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://admissions.apu.ac.jp/apply_online" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>» دانشگاه</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 19 نوامبر 2019 (28 آبان 1398)</font></p></div><div align="justify"><a href=" https://admissions.apu.ac.jp/graduate/how_to_apply/external_scholarship/u_recommendation/#item_2 " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href="https://admissions.apu.ac.jp/apply_online" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-10-16T05:00:00+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «موسسه Karolinska» سوئد http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/207 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «موسسه Karolinska» سوئد</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/191/FFS-191-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> رشته‌های تحصیلی ارائه‌شده توسط موسسه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> موسسه Karolinska</font> </p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> سوئد </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه به جز کشورهای عضو اتحادیه یا ناحیه اقتصادی اروپا</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/191/FFS-191-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- پوشش کامل یا غیرکامل شهریه تحصیلی</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> مدت معمول دوره تحصیل</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «سیستم آنلاین»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 15 ژانویه 2020 (25 دی 1398)</font></p></div><div align="justify"><a href=" https://education.ki.se/scholarships " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" https://education.ki.se/scholarships " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-10-14T05:00:00+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس «Holland-High Potential» دانشگاه ماستریخت هلند http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/206 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس «Holland-High Potential» دانشگاه ماستریخت هلند</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/190/FFS-190-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> رشته‌های تحصیلی ارائه‌شده توسط دانشگاه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه ماستریخت</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> هلند</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه به جز کشورهای عضو اتحادیه یا ناحیه اقتصادی اروپا <br></font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/190/FFS-190-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- پوشش کامل شهریه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه زندگی: در مجموع بین 12,350 تا 23,750 یورو</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- بیمه درمانی و مسئولیت: 700 یورو</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- هزینه‌های ویزا: 171 یورو</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه آموزش‌های پیش از تحصیل: 695 یورو </font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> 13 تا 25 ماه (بسته به مدت‌زمان دوره تحصیلی)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «سیستم آنلاین»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 1 فوریه 2020 (12 بهمن 1398)</font></p><font size="3"> </font></div><div align="justify"><a href=" https://www.maastrichtuniversity.nl/support/your-studies-begin/coming-maastricht-university-abroad/scholarships/maastricht-university " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" https://www.maastrichtuniversity.nl/support/your-studies-begin/coming-maastricht-university-abroad/scholarships/maastricht-university " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div>