معرفی بورس های تحصیلی در این سایت بورس های خارجی و بین المللی که توسط دانشجویان ممتاز کشور عزیزمان قابل استفاده هستند، به تفصیل معرفی می گردند. برای این سایت از هیچ منبع فارسی استفاده نگردیده و مطالب آن، تماماً بر مبنای ترجمه متون انگلیسی تهیه می گردد. از این رو خواهشمند است در صورت برداشت و ذکر مطالب این سایت، به منبع اشاره فرمایید. http://www.fundsforstudy.ir 2019-10-23T13:04:01+01:00 text/html 2019-10-23T05:00:00+01:00 www.fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «دانشگاه ADA» جمهوری آذربایجان http://www.fundsforstudy.ir/post/210 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «دانشگاه ADA» جمهوری آذربایجان</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/194/FFS-194-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> رشته‌های تحصیلی ارائه‌شده توسط دانشگاه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه ADA</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> آذربایجان</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/194/FFS-194-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- 50 تا 100 درصد معافیت از پرداخت شهریه تحصیلی</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> طول معمول دوره تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «سیستم آنلاین» و همزمان با اقدام برای پذیرش تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 5 آوریل 2020 (17 فروردین 1399)</font></p></div><div align="justify"><a href=" https://www.ada.edu.az/en/admissions/financial-aid " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" https://www.ada.edu.az/en/admissions/financial-aid " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-10-21T05:00:00+01:00 www.fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس فوق دکترای «دانشگاه کالیفرنیا برکلی» آمریکا http://www.fundsforstudy.ir/post/209 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس فوق دکترای «دانشگاه کالیفرنیا برکلی» آمریکا</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/193/FFS-193-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> روان‌شناسی حرفه‌ای</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه کالیفرنیا برکلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل اجرای دوره:</b></font> آمریکا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/193/FFS-193-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- برخورداری از حقوق سالیانه: 49,633 دلار آمریکا </font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «سیستم آنلاین»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 3 ژانویه 2020 (13 دی 1398)</font></p></div><div align="justify"><a href=" https://uhs.berkeley.edu/counseling/about/training-programs/postdoctoral-fellowship-health-service-psychology " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" https://uhs.berkeley.edu/counseling/about/training-programs/postdoctoral-fellowship-health-service-psychology " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-10-19T05:00:00+01:00 www.fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «MEXT» در دانشگاه آسیاپاسیفیک ژاپن http://www.fundsforstudy.ir/post/208 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «MEXT» در دانشگاه آسیاپاسیفیک ژاپن</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/192/FFS-192-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> رشته‌های تحصیلی ارائه‌شده توسط دانشگاه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس، دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علوم و تحقیقات ژاپن (MEXT)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> دانشگاه آسیاپاسیفیک ژاپن</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه کشورهایی که با ژاپن دارای رابطه دیپلماتیک هستند</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/192/FFS-192-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- پوشش کامل شهریه تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه زندگی: ماهانه 144,000 ین ژاپن</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه سفر از/به کشور متقاضی</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> طول معمول دوره تحصیل</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://admissions.apu.ac.jp/apply_online" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>» دانشگاه</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 19 نوامبر 2019 (28 آبان 1398)</font></p></div><div align="justify"><a href=" https://admissions.apu.ac.jp/graduate/how_to_apply/external_scholarship/u_recommendation/#item_2 " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href="https://admissions.apu.ac.jp/apply_online" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-10-16T05:00:00+01:00 www.fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «موسسه Karolinska» سوئد http://www.fundsforstudy.ir/post/207 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «موسسه Karolinska» سوئد</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/191/FFS-191-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> رشته‌های تحصیلی ارائه‌شده توسط موسسه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> موسسه Karolinska</font> </p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> سوئد </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه به جز کشورهای عضو اتحادیه یا ناحیه اقتصادی اروپا</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/191/FFS-191-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- پوشش کامل یا غیرکامل شهریه تحصیلی</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> مدت معمول دوره تحصیل</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «سیستم آنلاین»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 15 ژانویه 2020 (25 دی 1398)</font></p></div><div align="justify"><a href=" https://education.ki.se/scholarships " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" https://education.ki.se/scholarships " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-10-14T05:00:00+01:00 www.fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس «Holland-High Potential» دانشگاه ماستریخت هلند http://www.fundsforstudy.ir/post/206 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس «Holland-High Potential» دانشگاه ماستریخت هلند</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/190/FFS-190-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> رشته‌های تحصیلی ارائه‌شده توسط دانشگاه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه ماستریخت</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> هلند</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه به جز کشورهای عضو اتحادیه یا ناحیه اقتصادی اروپا <br></font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/190/FFS-190-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- پوشش کامل شهریه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه زندگی: در مجموع بین 12,350 تا 23,750 یورو</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- بیمه درمانی و مسئولیت: 700 یورو</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- هزینه‌های ویزا: 171 یورو</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه آموزش‌های پیش از تحصیل: 695 یورو </font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> 13 تا 25 ماه (بسته به مدت‌زمان دوره تحصیلی)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «سیستم آنلاین»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 1 فوریه 2020 (12 بهمن 1398)</font></p><font size="3"> </font></div><div align="justify"><a href=" https://www.maastrichtuniversity.nl/support/your-studies-begin/coming-maastricht-university-abroad/scholarships/maastricht-university " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" https://www.maastrichtuniversity.nl/support/your-studies-begin/coming-maastricht-university-abroad/scholarships/maastricht-university " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-10-12T05:00:00+01:00 www.fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «دانشگاه Lucerne» سوئیس http://www.fundsforstudy.ir/post/205 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «دانشگاه Lucerne» سوئیس</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/189/FFS-189-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> رشته‌های تحصیلی ارائه‌شده توسط دانشگاه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه Lucerne</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> سوئیس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/189/FFS-189-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- پوشش کامل شهریه تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- پوشش کامل هزینه‌های اسکان</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> مدت معمول تحصیل</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://www.hslu.ch/en/lucerne-university-of-applied-sciences-and-arts/international/international-academic-scholarships/online-anmeldung-international-academic-scholarship/" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 1 می 2020 (12 اردیبهشت 1399)</font></p><font size="3"> </font></div><div align="justify"><a href=" https://www.hslu.ch/en/lucerne-university-of-applied-sciences-and-arts/international/international-academic-scholarships/ " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href="https://www.hslu.ch/en/lucerne-university-of-applied-sciences-and-arts/international/international-academic-scholarships/online-anmeldung-international-academic-scholarship/" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-10-09T05:00:00+01:00 www.fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی پژوهانه فوق دکترای دولت ایرلند http://www.fundsforstudy.ir/post/204 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">پژوهانه فوق دکترای دولت ایرلند</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/188/FFS-188-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> بدون محدودیت</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق دکترا (Postdoc)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دولت ایرلند</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل انجام پژوهش:</b></font> ایرلند </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/188/FFS-188-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک‌هزینه زندگی: سالانه 31,275 یورو</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه پژوهش: سالانه 5000 یورو</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> یک تا دو سال</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://irishresearch.smartsimple.ie/s_Login.jsp" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 20 نوامبر 2019 (29 آبان 1398)</font></p></div><div align="justify"><a href=" http://research.ie/funding/goipd/?f=postdoctoral " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" http://research.ie/funding/goipd/?f=postdoctoral " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-10-07T05:00:00+01:00 www.fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «LKAS» دانشگاه گلاسکوی اسکاتلند http://www.fundsforstudy.ir/post/203 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «LKAS» دانشگاه گلاسکوی اسکاتلند</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/187/FFS-187-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> پزشکی و علوم زیستی، هنر، علوم مهندسی، علوم اجتماعی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه گلاسکو</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> اسکاتلند</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/187/FFS-187-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- معافیت از پرداخت شهریه تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه زندگی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه پژوهش</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> تا 4 سال</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «سیستم آنلاین»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 13 ژانویه 2020 (23 دی 1398)</font></p></div><div align="justify"><a href=" https://www.gla.ac.uk/research/ourresearchenvironment/prs/kelvinsmith/ " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" https://www.gla.ac.uk/research/ourresearchenvironment/prs/kelvinsmith/ " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-10-05T05:00:00+01:00 www.fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «Rotary Yoneyama» ژاپن http://www.fundsforstudy.ir/post/202 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «Rotary Yoneyama» ژاپن</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/186/FFS-186-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> بدون محدودیت</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> لیسانس، فوق لیسانس، دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> بنیاد یادبود Rotary Yoneyama</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> ژاپن</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> کلیه کشورها غیر از ژاپن</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/186/FFS-186-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک‌هزینه ماهانه:</font></p></blockquote><font size="3"> </font><blockquote><blockquote><p><font size="3">لیسانس: 100,000 ین ژاپن</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">فوق لیسانس و دکترا: 140,000 ین ژاپن</font></p></blockquote></blockquote><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک‌هزینه بلیت هواپیما: تا سقف 250,000 ین ژاپن</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> طول معمول مدت تحصیل</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «ایمیل»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 15 دسامبر 2019 (24 آذر 1398)</font></p></div><div align="justify"><a href=" http://www.rotary-yoneyama.or.jp/english/overseas " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" http://www.rotary-yoneyama.or.jp/english/overseas " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-09-25T05:00:00+01:00 www.fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی دانشگاه Stony Brook آمریکا http://www.fundsforstudy.ir/post/200 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی دانشگاه Stony Brook آمریکا</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/185/FFS-185-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> رشته‌های تحصیلی ارائه‎شده توسط دانشگاه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه Stony Brook</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> آمریکا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/185/FFS-185-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- معافیت 50 درصدی از پرداخت شهریه تحصیلی</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> 1 سال (قابل تمدید تا انتهای دوره معمول تحصیل)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «سیستم آنلاین»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 15 ژانویه 2020 (25 دی 1398)</font></p></div><div align="justify"><a href=" https://www.stonybrook.edu/commcms/welcome/scholarship/ " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" https://www.stonybrook.edu/commcms/welcome/scholarship/ " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-09-23T05:00:00+01:00 www.fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «GES» دانشگاه ایندیانای آمریکا http://www.fundsforstudy.ir/post/199 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «GES» دانشگاه ایندیانای آمریکا</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/184/FFS-184-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> رشته‌های تحصیلی ارائه‎شده توسط دانشگاه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه ایندیانا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> آمریکا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/184/FFS-184-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک‌هزینه 1000 تا 11,000 دلار در سال</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> تا 4 سال</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> شرایط متقاضی همزمان با درخواست پذیرش تحصیلی، برای این بورس نیز بررسی می شود و نیاز به اپلیکیشن جداگانه ای ندارد.</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 1 فوریه 2020 (12 بهمن 1398)</font></p></div><div align="justify"><a href=" https://scholarships.indiana.edu/future-scholars/global-engagement-scholarships.html " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" https://scholarships.indiana.edu/future-scholars/global-engagement-scholarships.html " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-09-21T03:00:00+01:00 www.fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی GEMS دانشگاه Waikato نیوزیلند http://www.fundsforstudy.ir/post/198 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی GEMS دانشگاه Waikato نیوزیلند</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/183/FFS-183-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> رشته‌های ارائه‎شده دانشگاه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه Waikato</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> نیوزیلند</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/183/FFS-183-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک‌هزینه تحصیلی تا 10,000 دلار نیوزیلند</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> 1 سال</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «سیستم آنلاین»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 1 دسامبر 2019 (10 آذر 1398)</font></p></div><div align="justify"><a href=" https://www.waikato.ac.nz/scholarships/s/the-university-of-waikato-gems-scholarship " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" https://www.waikato.ac.nz/scholarships/s/the-university-of-waikato-gems-scholarship " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-09-11T03:00:00+01:00 www.fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «QUTPRA» دانشگاه صنعتی کوئینزلند استرالیا http://www.fundsforstudy.ir/post/197 <div align="justify"> <p align="center"><font size="4"><b>بورس تحصیلی «QUTPRA» دانشگاه صنعتی کوئینزلند استرالیا</b></font></p><p align="center"><font size="4"><b><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/182/FFS-182-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></b></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> زمینه‌های علمی ارائه‌شده توسط دانشگاه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه صنعتی کوئینزلند استرالیا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> استرالیا </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/182/FFS-182-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></p><font size="3"> </font><p><font size="4" color="#000099"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک‌هزینه زندگی: 27,596 دلار استرالیا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- امکان برخورداری از کمک هزینه شهریه تحصیلی</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> 3 سال</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «سیستم آنلاین»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 30 سپتامبر 2019 (8 مهر 1398)</font></p><font size="3"> </font></div><div align="justify"><a href=" https://www.qut.edu.au/study/fees-and-scholarships/scholarships/qut-postgraduate-research-award-qutpra-international " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" https://www.qut.edu.au/study/fees-and-scholarships/scholarships/qut-postgraduate-research-award-qutpra-international " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-09-09T03:00:00+01:00 www.fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «EPOS» موسسه DAAD آلمان http://www.fundsforstudy.ir/post/196 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «EPOS» موسسه DAAD آلمان</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/181/FFS-181-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> موضوعات مرتبط با توسعه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> موسسه تبادلات آکادمیک آلمان (DAAD)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> آلمان</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> کشورهای درحال توسعه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/181/FFS-181-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></p><font size="3"> </font><p><font size="4" color="#000099"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک‌هزینه تحصیل و زندگی</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> طول معمول مدت تحصیل</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://ww2.uni-assist.de/online/?lang=en" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 1 اکتبر 2019 (9 مهر 1398)</font></p><font size="3"> </font></div><div align="justify"><a href=" https://www.hochschule-rhein-waal.de/en/faculties/society-and-economics/degree-programmes/sustainable-development-management-ma/epos " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href="https://ww2.uni-assist.de/online/?lang=en" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-09-07T03:00:00+01:00 www.fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی برنامه فضایی سازمان ملل متحد و ژاپن http://www.fundsforstudy.ir/post/195 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی برنامه فضایی سازمان ملل متحد و ژاپن</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/180/FFS-180-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> تکنولوژی نانو ماهواره</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس، دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> سازمان ملل متحد با همکاری ژاپن</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> دانشگاه کیوشو، ژاپن </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> کشورهای در حال توسعه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/180/FFS-180-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- معافیت از پرداخت شهریه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه زندگی: 144,000 ین ژاپن</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه سفر</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> 2 سال برای فوق لیسانس و 3 سال برای دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://space-kyutech.net/pnst-regist_2020/" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 19 ژانویه 2020 (29 دی 1398)</font></p><font size="3"> </font></div><div align="justify"><a href=" http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/psa/bsti/fellowships.html " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href="https://space-kyutech.net/pnst-regist_2020/" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div>